Ako sa posudzuje školská zrelosť?

Máte doma predškoláka, budúci školský rok príde do jeho života veľká zmena. A samozrejme aj do vášho, rodičovského. Tejto zmene predchádza posudzovanie školskej zrelosti a zápis do školy.  (Kedy dieťa zapísať do škoy si môžete prečítať v samostatnom článku  Zápis do prvého ročníka základnej školy.)

Vravieva sa, že každý rodič si svoje dieťa najlepšie pozná. Vravieva sa tiež, že by sme nemali deti porovnávať s rovesníkmi – môj to už vie, susedov nie, v horšom prípade naopak. Ak ste realistický rodič, ktorý vie svoje dieťa objektívne ohodnotiť, nečaká vás pri posudzovaní školskej zrelosti žiaden strašiak, ani žiadne veľké prekvapenie.

Ako zvyčajne prebieha testovanie školskej zrelosti?

Väčšinou začiatkom kalendárneho roka prebieha v materských školách orientačné testovanie školskej zrelosti. Testovanie vykonáva psychologička z príslušného Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP). Testy nie sú všeobecne platné pre celé Slovensko, psychológ/psychologička si ich väčšinou zostavuje sama.

Rodičia dostanú o výsledkoch testovania písomný záznam. Hovorí sa, že rodič svoje dieťa najlepšie pozná. V tomto zmysle by nás rodičov závery orientačných testov školskej zrelosti z MŠ nemali veľmi prekvapiť. 

Ak dieťa v teste preukáže nejaké slabšie stránky, zvyčajne dostanú jeho rodičia odporučenie ako s dieťaťom pracovať (podľa typu problému – napr. odporučenie na logopéda a pod.).

Alebo rodičia dostanú pozvánku na komplexnejšie testovanie do poradne CPPPaP, kde im môže byť následne ponúknutý stimulačný program pre dieťa. Odborník dokáže rozoznať varovné signály porúch učenia už v predškolskom veku.

Čím skôr sa začnú slabé stránky dieťaťa za pomoci špeciálnych pedagógov rozvíjať, tým lepšie pre dieťa. Najlepšie vyjadreniam  odborníkov porozumiete, ak si ich čo najpodrobnejšie necháte vysvetliť. Sú v centrách CPPPaP pre nás, rodičov.

Niektorým deťom na základe tohoto testovania školskej zrelosti býva odporučený odklad školskej dochádzky.

Na čo sa zameriava posudzovanie školskej zrelosti?

Cieľom posudzovania predškolákov je odhadnúť, či už dieťa dospelo vo svojom vývine k úspešnému zaradeniu do školy a úspešnému získavaniu znalostí. Zameriava sa na budúceho školáčika z viacero uhlov, snaží sa získať komplexný pohľad na žiačika. Nie je to umelé sito a cieľom nemá byť škatuľkovanie detí.

  • Vek: Dovŕšených 6 rokov do 1. septembra – to je stanovená veková hranica pre vstup dieťaťa do školy . Inak hovoríme o odklade školskej dochádzky, ak dieťa nastupuje do školy neskôr alebo o predčasnom zaškolení, ak nastupuje do školy skôr.
  • Telesné predpoklady: Vzrast, vytrvalosť a celkové zdravie dieťaťa sú dôležité, aby dieťa nebolo z vyučovacieho procesu rýchlo unavené a nesústredené.
  • Jemná motorika, grafomotorika: Ako je rozvinutá kresba vášho dieťaťa – vie napodobňovať tvary, všíma si detaily? Je to dôležité pre rozlišovanie a napodobovanie tvarov písmeniek, ktoré sa bude učiť čítať a písať. Teda malo byť dobre rozvinuté zrakové vnímanie a zároveň na písanie dobre pripravené pršteky.
  • Rečové predpoklady: Aká je slovná zásoba dieťaťa? Vie v reči správne skloňovať, časovať, používa správne rody, správny slovosled? Dokáže rozkladať slová – vytlieskať slabiky, povedať začiatočné, posledné písmeno? Podporte ho hravou formou. Toto bude veľmi dobrým základom pre čítanie.
  • Rozumové predpoklady: Matematika nie sú len čísla. Vníma dieťa pravú a ľavú stranu, súmernosť, poradie? Vie rozlíšiť čo je viac, menej, rovnako? Vie rozlíšiť základné pojmy ako hore, dolu, pred, za, v… to sú znalosti posudzované primerane veku, ktoré sú základom logiky.
  • Motivácia a emócie: Určite má vaše dieťa obľúbené činnosti, pri ktorých vašu asistenciu nepotrebuje a vydrží pri nich hodiny. Vie sa však sústrediť aj na dokončenie úlohy, ktorú mu dáte vy? Čo používate ako motiváciu, aby vedelo vami zadané úlohy dokončiť? Dieťa sa doposiaľ väčšinou hralo (aj keď sa pri hre veľmi veľa naučilo) – bude však schopné opustiť hru a “plniť si povinnosti”? Dokáže rozlíšiť hru a povinnosti? Zvládne pracovať na školskej alebo domácej úlohe bez ohľadu na náladu, dodržiavať pracovné tempo s ostatnými spolužiakmi?
  • Sociálne predpoklady: Ako vaše dieťa zvláda začlenenie do kolektívu? Ako sa vaše dieťa adaptuje na nové prostredie? Vie spolupracovať v skupine rovesníkov, zvláda sa podriadiť autorite? Ako reaguje, keď sa hnevá?