Zápis do prvého ročníka základnej školy

V tomto článku sa zameriavame na povinnosť zákonného zástupcu zapísať  dieťa do školy s ohľadom na vek dieťaťa. Pokúsime sa zodpovedať najčastejšie otázky, ktoré si rodič kladie.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako je posudzovaná pripravenosť dieťaťa na vhupnutie do školských lavíc, prečítajte si náš článok Ako sa posudzuje školská zrelosť?.

Kedy dieťa zapísať do školy?

Ak dieťa dosiahne vekovú hranicu 6 rokov do 1. septembra, musí byť v danom roku zapísané do školy. Inak hovoríme o odklade školskej dochádzky, ak dieťa nastupuje do školy neskôr alebo o predčasnom zaškolení, ak nastupuje do školy skôr.  Od povinnej školskej dochádzky nemožno dieťa oslobodiť. Neprihlásenie dieťaťa sa považuje za priestupok, za ktorý možno uložiť zákonným zástupcom dieťaťa pokutu.

Ako vybrať školu?

Zákonný zástupca dieťaťa má tieto možnosti:

  • zápis do spádovej školy – teda školy v lokalite, kde má dieťa trvalý pobyt
  • zápis do inej školy vybranej zákonným zástupcom (napr. ak máte záujem o súkromnú školu, špecializovanú školu alebo niektorú inú ako  vašu spádovú školu)
  • nie je zakázané prihlásiť dieťa do viacero škôl súčasne (niekedy rodičia váhajú, niekedy špekulujú, niekedy nevedia, či ich dieťa bude do špeciálnej školy prijaté)

Ak sa rodič rozhodne pre inú ako spádovú základnú školu, nemusí túto skutočnosť do spádovej základnej školy oznamovať. Uvedené informácie si vymieňajú medzi sebou riaditelia škôl a ich zriaďovatelia.

Kedy a ako prebieha zápis?

Zápis do školy prebieha zvyčajne v termíne od 1. do 30. apríla daného roku. Presný dátum zápisu do konkrétnej školy hľadajte u zriaďovateľa školy. Väčšina škôl má zriadené webové stránky, kde pravidelne aktualizujú informácie.

Aké doklady sú potrebné na zápis?

Informácie o mieste a termíne konania ako aj o potrebných dokladoch nájdete u zriaďovateľa školy. Väčšina škôl už dnes má zriadené webové stránky, kde pravidelne pridávajú aktuálne informácie. Najčastejšie sú potrebné:

  • občiansky preukaz zákonného zástupcu
  • rodný list dieťaťa
  • v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa doklad o jeho zdravotnom postihnutí
  • vyplnená prihláška, ak si ju viete stiahnuť z webovej stránky školy, alebo ju vyplníte priamo na zápise

Ak je dieťa v čase zápisu choré alebo sa z iných dôvodov nemôže zúčastniť na zápise, rodič alebo iný zákonný zástupca by sa mal obrátiť na riaditeľa školy a dohodnúť sa na spôsobe zápisu.

Je súčasťou zápisu do školy aj testovanie školskej zrelosti dieťaťa?

Učitelia na zápise overujú základné schopnosti dieťaťa hravou formou, otázkami. Niekedy sú deti požiadané riešiť jednoduché úlohy, prekresľovať obrázky.

Pokiaľ dieťa navštevuje materskú školu, už v triede predškolákov zvyčajne prebieha testovanie školskej zrelosti psychologičkou z Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP). Práve toto testovanie býva prvotným náznakom, ak je pre dieťa odporučený odklad školskej dochádzky.

Orientačné testovanie školskej zrelosti v materskej škole

Každý rodič pozná svoje dieťa, jeho silné aj slabšie stránky. O tom, ako pracuje v škôlke – ako sa mu darí zapájať do spoločnej alebo individuálnej práce vás informujú pani učiteľky.

Väčšinou začiatkom kalendárneho roka prebieha v materských školách orientačné testovanie školskej zrelosti. Testovanie vykonáva psychologička z príslušného Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP). Testy nie sú všeobecne platné pre celé Slovensko, psychológ/psychologička si ich väčšinou zostavuje sama.

V prípade, že zvažujete predčasné zaškolenie, informujte sa u pani učiteľky, či bude vaše dieťa testované spolu s ostatnými.

Rodičia dostanú o výsledkoch testovania písomný záznam. Hovorí sa, že rodič svoje dieťa najlepšie pozná. V tomto zmysle by nás rodičov závery orientačných testov školskej zrelosti z MŠ nemali veľmi prekvapiť. 

Ak dieťa v teste preukáže nejaké slabšie stránky, zvyčajne dostanú jeho rodičia odporučenie ako s dieťaťom pracovať (podľa typu problému – napr. odporučenie na logopéda a pod.).

Alebo rodičia dostanú pozvánku na komplexnejšie testovanie do poradne CPPPaP, kde im môže byť následne ponúknutý stimulačný program pre dieťa. Odborník dokáže rozoznať varovné signály porúch učenia už v predškolskom veku. Čím skôr sa začnú slabé stránky dieťaťa za pomoci špeciálnych pedagógov rozvíjať, tým lepšie pre dieťa. Najlepšie vyjadreniam  odborníkov porozumiete, ak si ich čo najpodrobnejšie necháte vysvetliť. Sú v centrách CPPPaP pre nás, rodičov.

Niektorým deťom na základe tohoto testovania školskej zrelosti býva odporučený odklad školskej dochádzky.

Odklad školskej dochádzky – povinnosti rodiča

O odklad školskej dochádzky môže požiadať rodič zo svojho podnetu alebo z podnetu psychológa, lekára, pedagóga MŠ.

Môže tak urobiť pri zápise dieťaťa do školy, najneskôr však do augusta daného roku

Ak uvažujete o odklade školskej dochádzky, ešte možno neviete, ktorú školu bude dieťa nakoniec navštevovať. Je potrebné o odklad školskej dochádzky požiadať na zápise vašej spádovej školy.

Aj napriek odporúčaniu z CPPPaP na odklad školskej dochádzky môžete svoje dieťa do školy prihlásiť. V prospech dieťaťa je, aby prišlo do školy čo najlepšie pripravené. Zvážte preto rady odborníkov hlavne preto, aby vaše dieťatko zažívalo v škole pri učení úspechy a nová záťaž daná školou bola preňho zvládnuteľná.

Predčasné zaškolenie – ako postupovať

Pri žiadosti o predčasné zaškolenie je povinné psychologické vyšetrenie dieťaťa. Ak dieťa nedovŕšilo šiesty rok veku, ste povinný pri zápise k žiadostio predčasné zaškolenie predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a tiež súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

 Príslušné CPPPaP nájdete napríklad tu » Určite vám poradia aj pani učiteľky v materskej škole, kam sa obrátiť.

Prípadne kontaktujte riaditeľa alebo zriaďovateľa vami vybranej školy, aký iný doklad bude pre predčasné zaškolenie potrebný alebo dostačujúci.

Iné životné situácie

Na zápis treba prihlásiť aj deti so zdravotným znevýhodnením. Vtedy treba pri zápise doložiť lekárske potvrdenia o jeho znevýhodneniach.

Na prvom stupni je možné vzdelávať deti individuálne doma. Rodičia však musia mať kvalifikačné predpoklady vysokoškolského vzdelania druhého stupňa ustanovené pre učiteľov prvého stupňa základnej školy. Ak nie, sú povinní zabezpečiť garanta s takýmto vzdelaním. Hľadajte skupiny zamerané na domácu školu – homeschooling na FB alebo na Modrom koníku, kde sa od mamičiek, čo učia svoje deti dozviete rôzne podrobnosti a skúsenosti nielen s rozhodovaním, či školiť svoje dieťa doma, ale aj o tom, ako vyzerá preskúšavanie detí a podobne.

Ak s dieťaťom, ktoré by malo nastúpiť do školy žijete v zahraničí, dieťa musí byť napriek tomu prihlásené aj do spádovej školy v Slovenskej republike. Pri zápise zákonný zástupca písomne (je to možné aj na diaľku, netreba byť prítomný osobne) požiada riaditeľa školy o povolenie študovať v zahraničí.

 

Prajeme vašim deťom úspešný školský štart a hlavne milé a hravé pani učiteľky!